Dotacje do budowy MEW

Jak pozyskać dotacje do budowy MEW?

W ostatnich latach realizowano kilka programów obejmujących dotacje do budowy mew. Jednym z flagowych rozwiązań był program Agroenergia, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obejmował on małe elektrownie wodne o mocy do 500 kW, co ważne uwzględniał również magazyny energii, które w założeniu miały towarzyszyć MEWkom. Uruchomienie programu odbyło się w lipcu 2021, natomiast czas na realizację przedsięwzięć inwestorzy mają do 2027 roku.

Dotacje do budowy MEW – kto może się ubiegać?

W tym wypadku formą dofinansowania małych elektrowni wodnych była dotacja i pożyczka, natomiast beneficjentem programu mogła zostać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.

Pożyczka na budowę MEW udzielana była na okres 10 lat.

W poprzednich latach były również wprowadzane dofinansowania, które w ramach dotacji do budowy MEW obejmowały zwiększenie mocy już istniejących obiektów (do 2 MW). Było to przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Klimatu w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Aby uzyskać taką dotacje do budowy MEW należało przeprowadzić modernizację instalacji produkcji energii, poprawić bezpieczeństwo, dostosować istniejącą małą elektrownię wodną do nowych, obowiązujących standardów ochrony środowiska (dotyczących na przykład obowiązku udrażniania cieków czy realizacji zadań wynikających z planów zagospodarowania koryt rzek) lub prowadzić działania edukacyjne i szkolenia na rzecz rozwijania świadomości o produkcji energii przez małe elektrownie wodne.

O ten rodzaj dofinansowania mogły ubiegać się przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, w ramach programu, beneficjent mógł podjąć współpracę z podmiotem partnerskim, czyli każdym podmiotem publicznym lub prywatnym, komercyjnym lub niekomercyjnym czy organizacją pozarządową, jak również Państwem.

Dopuszczalny poziom finansowania projektu modernizacji MEW wynosił 50%, a system płatności obejmował:

– zaliczki (do 40% całkowitej wartości modernizacji elektrowni wodnej);

– refundacji (aż do 90% kwoty dofinansowania)

– płatności końcowej (10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu, wypłacana po akceptacji raportu końcowego).

Dotacje do budowy MEW, co do zasady mają nadrzędny cel (czy w przypadku modernizacji, czy budowy nowej elektrowni) zwiększenia produkcji energii odnawialnej oraz wykorzystanie potencjału technicznego i ekonomicznego wód płynących oraz zmniejszenie emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej kosztowej efektywności projektu.

Dotacje do budowy MEW spoza programów rządowych

Poza celowanymi programami rządowymi, pożyczkę na budowę małej elektrowni wodnej można uzyskać w bankach, np. Banku Ochrony Środowiska lub przy współpracy z dodatkowym podmiotem, stanowiącym wsparcie inwestycyjne. Będziemy tu mieć do czynienia  z partycypacją zarówno w kosztach jak i w zyskach z funkcjonującej MEW. Solidny i wiarygodny partner daje jednak pewność, że inwestycja w MEW zostanie zrealizowana i będzie przynosiła zyski, ponieważ leży to w interesie obu stron.

Dotacje do budowy MEW były przyznawane w różnym stopniu w ramach kilku programów i obecnie zgłoszone w ramach nich projekty są w trakcie realizacji.